Regulamin

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w warsztatach praktycznych w zakresie wykorzystania siatek przepuklinowych Optomesh 3D ILAM dostosowanych do potrzeb pacjenta w zaopatrywaniu przepuklin (zwanym dalej Warsztatami), które odbędą się w dniu 14.09.2021 r.
 2. Organizatorem Warsztatów (zwanym dalej Organizatorem) są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011286, NIP 8790166790, BDO 000013635, kapitał zakładowy 2 640 000 zł, w tym kapitał wpłacony 2 640 000 zł.
 3. Celem Warsztatów jest rozpowszechnienie wśród lekarzy wiedzy na temat możliwości wykorzystania w zaopatrywaniu przepuklin siatek przepuklinowych, znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora.
 4. Kluczową częścią Warsztatów jest przeprowadzenie i omówienie przez prof. dr hab. n. med. Macieja Śmietańskiego czterech zabiegów operacyjnego zaopatrywania przepuklin w Szpitalu Specjalistycznym Matopat z siedzibą w Toruniu, w tym odpowiedzi na pytania Uczestników. Uczestnik bierze udział w Warsztatach poprzez transmisję online na stronie pierwszanaswiecie.pl w tym może zadawać pytania poprzez chat.
 5. Szczegółowy program Warsztatów stanowi załącznik do Regulaminu. Organizator zastrzega możliwość odstępstw od programu Warsztatów, jeżeli okaże się to konieczne ze względu na przebieg zabiegów.
 6. Zważywszy na profesjonalny medyczny charakter Warsztatów, uczestnikiem Warsztatów (zwanym dalej Uczestnikiem) może być wyłącznie lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce.
 7. Aby wziąć udział w Warsztatach Uczestnik powinien, najpóźniej w dniu 12.09.2021 r., zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej https://pierwszanaswiecie.pl/rejestracja
 8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Warsztatach; rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie na adres marta.krzyzanowska@tzmo-global.com wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie woli rezygnacji z udziału w Warsztatach.
 9. Poprzez zarejestrowanie udziału Uczestnika w Warsztatach (zgodnie z pkt 7) następuje zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a tym Uczestnikiem o udział w Warsztatach na warunkach określonych w Regulaminie, tj. Organizator zobowiązuje się umożliwić Uczestnikowi udział w Warsztatach, a Uczestnik może wziąć udział w Warsztatach, na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Warsztatach w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.
 11. Z tytułu udziału w Warsztatach Uczestnik nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat na rzecz Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia udziału Uczestnika w Warsztatach (w szczególności brak transmisji on-line lub przerwy w transmisji on-line, brak możliwości zadawania pytań poprzez chat itp.) wynikające z problemów technicznych bądź ograniczeń technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Uczestnik. .
 13. Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalenie przez Organizatora przebiegu Warsztatów w formie zapisu wideo, obejmującego również treść pytań zadawanych przez Uczestnika poprzez chat oraz na dokonywanie opracowań tego zapisu wideo i na rozpowszechnianie tego zapisu wideo w dowolnej postaci, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 14. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników podane Organizatorowi i w związku z tym informuje:
  1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. uczestnictwa Uczestnika w Warsztatach oraz w celu obsługi tego uczestnictwa;
   2. działań marketingowych Organizatora, tj. dostarczania informacji handlowych, publikacji oraz informacji i materiałów marketingowych (jeżeli Uczestnik wyraził na to dodatkową zgodę).
  5. Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez Organizatora oraz inne zaufane podmioty współpracujące z Organizatorem – w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.
  6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe są przechowywane do czasu zrealizowania ww. celów przetwarzania.
  8. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail marta.krzyzanowska@tzmo-global.com oświadczenia o cofnięciu zgody.
  10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza przepisy RODO.
  11. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; brak podania danych uniemożliwia jednak realizację ww. celów przetwarzania, tj. uniemożliwia uczestnictwo Uczestnika w Szkoleniu i uniemożliwia działania marketingowe Organizatora wobec Uczestnika.
  12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
  13. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych; adres: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń; adres e-mail: iod@tzmo.com.pl
 15. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów, niezależnych od Organizatora.

Program warsztatów praktycznych w zakresie wykorzystania siatki Optomesh 3D ILAM dostosowanej do pacjenta w zaopatrywaniu przepuklin

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański

14 września 2021 r. 09:00

 • otwarcie warsztatów przez prof. dr hab.n. med. Macieja Śmietańskiego oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.,
 • wykład merytoryczny, prezentacja pierwszego przypadku zakwalifikowanego do zabiegu operacyjnego podczas warsztatów przepuklinowych,
 • prezentacja TZMO S.A.,
 • transmisja z operacji przepuklinowej wraz z komentarzem na żywo prof. dr hab.n. med. Macieja Śmietańskiego,
 • wykład merytoryczny, prezentacja drugiego przypadku zakwalifikowanego do zabiegu operacyjnego podczas warsztatów przepuklinowych,
 • prezentacja TZMO S.A.,
 • transmisja z operacji przepuklinowej wraz z komentarzem na żywo prof. dr hab. n. med. Macieja Śmietańskiego,
 • wykład merytoryczny, prezentacja trzeciego przypadku zakwalifikowanego do zabiegu operacyjnego podczas warsztatów przepuklinowych,
 • transmisja z operacji przepuklinowej wraz z komentarzem na żywo prof. dr hab. n. med. Macieja Śmietańskiego,
 • wykład merytoryczny, prezentacja czwartego przypadku zakwalifikowanego do zabiegu operacyjnego podczas warsztatów przepuklinowych,
 • prezentacja TZMO S.A.,
 • transmisja z operacji przepuklinowej wraz z komentarzem na żywo prof. dr hab.n. med. Macieja Śmietańskiego,
 • podsumowanie zabiegów operacyjnych, blok Q&A - odpowiedzi na pytania z chatu, podsumowanie warsztatów, zakończenie.

Zaplanowane zabiegi

 • operacja przepukliny pachwinowej metodą klasyczną
 • operacja przepukliny brzusznej metodą laparoskopową
 • zaopatrzenie przepukliny brzusznej z implantem z pozycji SUB-LAY
 • operacja przepukliny pachwinowej metodą laparoskopową

Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies.

Polityka Cookies Akceptuję